ALGEMENE VOORWAARDEN

Laatst geüpdatet op 17 december 2021

De website: https://www.psyconsulent.be

(hierna het “Platform”)

Is een initiatief van:

Psychologisch Consulent Yilca Vanden Eynde

Grotestraat 10, 9500 Geraardsbergen

Ondernemingsnummer: BE0778 378 082

E-mail: yilca@psyconsulent.be

Telefoon: 0472 84 23 61

Gebonden aan de Deontologische Code voor Psychologisch Consulenten

(https://psychologischconsulent.be/beroepscode_voor_psychologisch_consulenten.pdf).

(hierna “Psychologisch Consulent Yilca Vanden Eynde” of de “hulpverlener”)

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Algemeen

Psychologisch Consulent Yilca Vanden Eynde biedt psychologische begeleiding en psychodiagnostiek aan.

Daarbij richt zij zich op kinderen en jongeren (hierna “Cliënt”).

Elke cliënt die een samenwerking aangaat met Psychologisch Consulent Yilca Vanden Eynde wordt

verondersteld deze algemene voorwaarden gelezen te hebben en goed te keuren.

Toepasselijkheid

Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik van het platform en de informatie ervan door een internetgebruiker. Deze breidt zich ook uit tot de consultaties die gevoerd worden tussen de hulpverlener en de cliënt.

Bij wijze van uitzondering kan bij schriftelijke overeenkomst afstand worden gedaan van de bepalingen zoals opgenomen in de algemene voorwaarden. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in de wijziging, de aanvulling of schrapping van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onaangeroerd.

Wij behouden ons het recht voor om onze algemene voorwaarden te allen tijden en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, maar wij verbinden ons ertoe de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat u gebruikt maakte van onze diensten.

Vertrouwelijkheid

Psychologisch Consulent Yilca Vanden Eynde verbindt zich tot de deontologische code voor psychologisch consulenten. Hierin staat dat: “De psychologisch consulent heeft de plicht en het recht om informatie, die hij in zijn professionele relatie met de cliënt verkregen en verzameld heeft, voor zich te houden. Vanuit zijn vertrouwensrelatie met zijn cliënt is het van uiterste belang dat hij de regels omtrent het beroepsgeheim in acht neemt, en dat hij gegevens verkregen uit zijn professionele relatie met de cliënt volgens aangegeven richtlijnen bewaart en eventueel hierover rapporteert.”

Informatie, bekomen uit vragenlijsten, gesprekken of andere kanalen, kan enkel gedeeld worden met derden mits de uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.

Bij wijze van uitzondering kan afstand genomen worden van deze clausule omtrent het vertrouwelijk verwerken van gegevens. Dit kan wanneer hiervoor een geldige reden bestaat; dewelke zijn;

  • Noodtoestand
  • Getuigenis onder ede
  • Wettelijk meldrecht bij kwetsbare groepen (art. 458bis)
  • Gezamenlijk beroepsgeheim
  • Gedeeld beroepsgeheim

Afspraken

Afspraken worden gemaakt in onderling overleg tussen de hulpverlener en de cliënt. Afspraken gaan door te Oudenaardsestraat 215, 9500 Geraardsbergen.

De gesprekken duren ongeveer 60 minuten. Een gesprek dat noodzakelijkerwijze langer duurt dan de gebruikelijke voorziene tijd, zal worden doorgerekend volgens de gekende tarieven (zie website).

Betalingsvoorwaarden

De betaling van diensten kan op verschillende manieren gebeuren. Dit kan onmiddellijk na afloop van

iedere afspraak d.m.v. cashbetaling of gebruik van de Payconiq-applicatie. Daarnaast is het ook

mogelijk om de betaling te doen via facturering. Bij dit laatste geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

Voor de psychodiagnostische diensten (intelligentie- en aandachtsonderzoek) op school, waarbij geen fysiek contact is met de ouders, geldt dat de betaling gebeurt alvorens het onderzoek aanvat. De gelden dienen op rekening van Psychologisch Consulent Yilca Vanden Eynde te staan bij aanvang van het onderzoek.

Annuleringsvoorwaarden

De kans bestaat dat u verhinderd bent waardoor u niet tijdig op uw afspraak aanwezig kan zijn. Het nodige begrip zal getoond worden op het ogenblik van annulering. Toch vragen wij u om minstens 24 uur op voorhand te verwittigen. Indien de afspraak niet, of minder dan 24 uur op voorhand geannuleerd wordt zal er €30 aangerekend worden.

Begeleiding van minderjarigen

Voor kinderen onder 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide biologische ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De opdracht-gevende biologische ouder verbindt zich er toe dat de eventueel andere biologische ouder geïnformeerd wordt over de begeleiding en hij/zij hiervoor toestemming geeft.

Verslaggeving

Verslaggeving vindt plaats na een belevingsonderzoek bij minderjarigen, alsook na een psychodiagnostisch onderzoek. De resultaten hiervan worden mondeling overlopen met de cliënt en/of de ouders. Het schriftelijke verslag is een vertrouwelijk document dat meegegeven wordt aan de cliënt en/of de ouders.

Duur en beëindiging

Bij aanvang van het begeleidingstraject is het niet mogelijk een duurtijd te bepalen. De overeenkomst tussen de hulpverlener en de cliënt kan te allen tijde beëindigd worden. Het is echter ook mogelijk om een traject te verlengen indien dit gewenst is.

Aansprakelijkheid

Psychologisch Consulent Yilca Vanden Eynde heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. Hieronder wordt begrepen dat de hulpverlener zich op elk ogenblik maximaal zal inspannen om te werken binnen diens grenzen van zijn competenties. Om de kwaliteit te garanderen en competenties te verbeteren zal hij hierbij regelmatig gebruik maken van intervisie en/of supervisie. Daarnaast verbindt hij zich er ook toe vakliteratuur bij te houden en regelmatige bijscholing te volgen die betrekking heeft op zijn vakgebied; dit om de kwaliteit te verbeteren.

Psychologisch Consulent Yilca Vanden Eynde is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade van welke aard dan ook die voort zou kunnen vloeien uit beslissingen die de cliënt heeft genomen; al dan niet in overleg met Psychologisch Consulent Yilca Vanden Eynde. De cliënt is op elk ogenblik zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

Psychologisch Consulent Yilca Vanden Eynde is verzekerd voor haar beroepsaansprakelijkheid voor de opdracht die haar wordt toevertrouwd door de cliënt. Schade die in verband gebracht wordt met het uitvoeren van diens diensten, waarbij zij aansprakelijk geacht wordt, zal vergoed worden door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De vergoeding hiervan beperkt zich tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de verzekering.

Aan de inhoud van een informatieve brochure, websitecontent en enige andere vorm van schriftelijke of digitale communicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Klachtenprocedure

Klachten over de geleverde diensten dienen door de cliënt binnen 8 dagen na ontdekking, uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiingen van de betreffende dienstverlening schriftelijk en aangetekend te worden gemeld aan Psychologisch Consulent Yilca Vanden Eynde, Grotestraat 10, 9500 Geraardsbergen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving te bevatten van de tekortkoming met datum van de geleverde prestaties, zodat Psychologisch Consulent Yilca Vanden Eynde in staat is adequaat te reageren.

Eigendomsbehoud

Alle verstrekte stukken, waaronder oefeningen, kaarten, spellen, testen, schetsen, tekeningen, software, website-inhoud, mondelinge en schriftelijke adviezen, etc., zijn uitsluitend bestemd om gebruikt te worden door de cliënt. Deze mogen niet door hem/haar worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

Cookies

Wie gebruik maakt van het platform gaat er mee akkoord dat wij gebruik maken van analytische cookies. Deze worden louter ingezet om de website te optimaliseren. Er worden dan ook geen persoonlijke gegevens opgeslagen.